คณะและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รูปภาพกิจกรรม

Photo & Activities

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ส.ค.

โครงการ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้จัดโครงการ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่บังเกิดเกล้า ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พ.ค.

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
21 เม.ย.

เทศบาลตำบลวังเจ้าร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดอบรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน (สาขาบัญชี) โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชน อำเภอวังเจ้า เรื่ององค์การแห่งการบริการ (สาขาการตลาด) และเรื่องการทำงานเป็นทีม (สาขาการจัดการ)

อ่านเพิ่มเติม