คณะและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รูปภาพกิจกรรม

Photo & Activities

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พ.ค.

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
21 เม.ย.

เทศบาลตำบลวังเจ้าร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดอบรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน (สาขาบัญชี) โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชน อำเภอวังเจ้า เรื่ององค์การแห่งการบริการ (สาขาการตลาด) และเรื่องการทำงานเป็นทีม (สาขาการจัดการ)

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ก.พ.

แจ้งบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558

ให้ติดต่อเขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียนจบที่ฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 นี้เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม