ปริญญาโท

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

หมายเหตุ
ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์
ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์