ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มทั่วไป
 • แบบฟอร์ม - คำร้องทั่วไป
 • แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรม
 • ใบลา
 • ใบสมัครเรียนปริญญาตรี
 • ใบสมัครเรียนปริญญาโท
 • ใบสมัครงาน
 • แบบรายงานการไปกิจวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

แบบฟอร์มคำร้อง

 • คำร้องทั่วไป
 • การเปลี่ยนรอบ (ภาค) การเรียนของนักศึกษา
 • แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
 • ใบคำร้องขอใบรับรอง
 • ใบคำร้องขอทำบัตรจำตัวนักศึกษา
 • ขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาตรี)
 • ขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2558
 • ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 • คำขอ Transcript - คุณวุฒิ
 • คำร้องเปลี่ยนคณะหรือสาขาวิชา-เปลี่ยนรอบ-รักษาสภาพ
 • ขั้นตอนการดำเนินเรื่อง
 • คำร้องขอเอกสาร
 • คำร้องคาดว่าน่าจะจบ
 • ประเมินความพึงพอใจบัณฑิต (TQF)
 • หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มขั้นตอนการดำเนินเรื่อง

 • ขั้นตอนการบันทึกประวัติทะเบียน
 • ขั้นตอนการขอใบรายงานเปรียบเทียบผลการเรียนกับหลักสูตร
 • ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการเรียน
 • ขั้นตอน การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่าที่กำหนด
 • ขั้นตอนการย้ายคณะหรือสาขา
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า
 • ขั้นตอนการรักษาสภาพนักศึกษา
 • ขั้นตอนการลาพักการศึกษา
 • ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองนักศึกษา
 • ขั้นตอนการขอรับใบ
 • ขั้นตอน การขอรับใบแสดงผลการเรียน - คุณวุฒิ(โท)ลการเรียน - คุณวุฒิ (ปริญญาตรี)แสดงผล
 • ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา
งด/เพิ่ม บรรยายรายวิชา

แบบฟอร์ม การงด/เพิ่ม บรรยายรายวิชา

     

แบบฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษ

แบบฟอร์มจ้าง อ.พิเศษ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น