ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

แบบฟอร์มคำร้อง

 

แบบฟอร์มขั้นตอนการดำเนินเรื่อง

งด/เพิ่ม บรรยายรายวิชา
แบบฟอร์ม การงด/เพิ่ม บรรยายรายวิชา      
แบบฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มจ้าง อ.พิเศษ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น      
แบบฟอร์มภาคนิพนธ์ปริญญาโท