คณะผู้บริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง
ผู้รับใบอนุญาติ

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
อธิการบดี

อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์หัสชัย ตั้งมั้งมี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์พรรณทิมา วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์พีรพล สิมมา
คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์