วารสารสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

24-25 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด

สรรค์สร้างงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน

27-28 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด

วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ

26 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด

นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน

25 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด

วารสารวิจัย

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด

SERVICE & TEAM SUPPORT

SIRINEE WONGVILAIRAT

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

WALAILAK PANTUREE

อาจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อเราได้ที่
888 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
Call: (055) 517488 ต่อ 808
e-mail: research.northern@gmail.com