>เจ้าภาพร่วม

เจ้าภาพร่วม


        วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


มหาวิทยาลัยปทุมธานี


สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตาก


วิทยาลัยนครราชสีมา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม