>การพิจารณาผลงาน

การพิจารณาผลงาน


     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกของกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทรูปแบบการนำเสนอผลงาน

2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่ลงใน CD-ROM Proceedings

3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้

บทความวิจัยไม่ถูกต้องตามแบบรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม