>การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน


     บทความที่ได้นำเสนอจะตีพิมพ์ลงในวารสาร สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 “การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม