ข่าวสารรับสมัครงานวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รับผิดชอบงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ :03 มิ.ย. 2561 08:39:01

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ :12 พ.ค. 2561 15:23:36

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และ สวัสดิการแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา และเพื่อพัฒนา นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาได้อย่างเต็มที่

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ :12 พ.ค. 2561 15:08:56

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

-ดูแลงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
-ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา
-ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการกู้ยืม
-รวบรวมสรุปข้อมูลเพื่อรายงานผู้บริหาร

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ :12 พ.ค. 2561 14:22:38

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top