ข้อมูลหลักสูตร วิทยาลัยนอร์เทิร์น

ข้อมูลหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาการตลาด
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาการจัดการ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
หมายเหตุ..

ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์

ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


ข้อมูลหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
หมายเหตุ..

ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์

ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


ข้อมูลหลักสูตรคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชานิติศาสตร์
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
หมายเหตุ..

ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์

ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


ข้อมูลหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
หมายเหตุ..

ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์

ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


ข้อมูลหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคปกติ
  ปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) ภาคเสาร์อาทิตย์
หมายเหตุ..

ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์

ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


ข้อมูลหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์
หมายเหตุ..

ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์

ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top