ดร.ชนากานต์ ยืนยง
ผู้รับใบอนุญาติ

 ผศ.(พิเศษ) ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
อธิการบดี

 อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์หัสชัย ตั้งมั้งมี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


อาจารย์พีรพล สิมมา
คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

 อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top